گیاه شناسان انگلیسی با بررسی گونه های گیاهی هشدار دادند که به دلیل دخالت انسان در طبیعت، 22 درصد از گیاهان زمین در معرض خطر نابودی قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سال 2010 به عنوان سال تنوع زیستی جانداران نامگذاری شده است و به همین منظور 18 اکتبر در ناگویای ژاپن اجلاسی برای بررسی وضعیت تمام گونه هایی که در روی زمین ساکن هستند برگزار می شود.

به تازگی انجمن باغهای گیاهی سلطنتی انگلیس هزار و 500 گونه از خانواده های بزرگ گیاهان شامل خزه ها، تیغ داران، پروانه آسایان (گیاهان خوراکی)، مخروط داران و ثعلب داران را مورد بررسی قرار دارند و هشدار دادند که یک پنجم این گیاهان در معرض خطر نابودی قرار دارند.

این گیاه شناسان که قرار است نتایج بررسیهای خود را در اجلاس تنوع زیستی ناگویا ارائه کنند با عرضه جزئیات بیشتر نشان دادند که از چهار هزار گیاهی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند 22 درصد در گروه "در معرض تهدید" قرار گرفتند.

4 درصد از مجموع این گیاهان در گروه "در خطر جدی"، 7 درصد در گروه "در خطر" و 11 درصد در گروه "نفوذپذیر" طبقه بندی شده اند.

در 81 درصد از موارد، انسان مقصر اصلی این خطرات است مهمترین آسیبهایی که انسان به گیاهان وارد کرده است شامل کشاورزی بی رویه، پرورش دام، شهرسازی و جنگل زدایی می شوند. بیشتر گیاهانی که در معرض تهدید قرار دارند از خانواده مخروط داران هستند.

براساس گزارش س. ان. ان اینترنشنال، این تحقیقات همچنین با تاکید بر آگاهیهای محدود فعلی محققان در خصوص حیات گیاهان نشان می دهد که تاکنون یک سوم گیاهان به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته اند و 20 تا 30 درصد از گونه های گیاهی هنوز طبقه بندی نشده اند.