تصویر روبه‌رو نمایی هیجان‌انگیز از سحابی سیاره‌نمای M27 است.در قرن 18 میلادی و در غیاب ابزارهای مناسب شارل مسیه فهرستی از اجرامی را آماده کرد که ممکن بود برای رصدگرانی که با آن ابزارها آسمان را رصد می‌کردند شبیه به دنباله دار به نظر می‌آمدند و کاشفان دنباله‌دارها را به درسر می‌انداختند.

این جرم یک سحابی سیاره‌نماست که در واقع نشان‌دهنده آخرین مراحل زندگی ستاره‌ای مانند خورشید است.

این جرم در فاصله 1200 سال نوری ما در صورت فلکی روباهک قرار دارد و قطر ابری گازی تشکیل‌ دهنده این سحابی2.5 سال نوری است.

این سحابی به نام سحابی سیاره‌نمای دنبل نیز شناخته می‌شود.