گروهی از دیرینه شناسان آمریکایی دریافتند که دایناسور گوشتخوار «تیرانوساروس رکس» که به عنوان شاه دایناسورها شناخته می شود علاوه بر خوردن سایر گونه های دایناسورها همنوع خوار نیز بوده است.

به گزارش مهر، دانشمندان دانشگاه ییل در تحقیقات خود آثار گازگرفتگی را روی بقایای استخوان فسیلی دایناسور گوشتخوار «تیرانوساروس رکس» پیدا کردند که نشان می دهد رد دندان های نمونه هایی از خود این گونه است.

این دیرینه شناسان درحالی ردیابی آثار گازگرفتگی پستانداران بودند که استخوانی با علائم ویژه را کشف کردند. با استفاده از تکنیک های تعیین تاریخ و بررسی محل کشف استخوان، این دانشمندان دریافتند که این گازگرفتگی ها را احتمالا یک تیرانوساروس رکس انجام داده است.

این محققان در این خصوص توضیح دادند:این گازگرفتگی ها علائم مربوط به دندانهای یک جانور گوشتخوار بزرگ است اما تیرانوساروس رکس تنها جانور گوشتخوار بزرگی بود که در 65 میلیون سال قبل در غرب آمریکا می زیسته است.

پس از آنکه این دیرینه شناسان مطمئن شدند که آثار گازگرفتگی مربوط به دندان های یک تیرانوساروس است نوع استخوان را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که خود استخوان گازگرفته شده نیز متعلق به یک نمونه تیرانوساروس رکس است.

دراین راستا، این محققان سایر بقایای استخوانی مربوط به این دایناسور را در کلکسیون های موزه های مختلف مورد ارزیابی قرار دادند و کشف کردند که سه استخوان پا و یک استخوان دست فسیل های تیرانوساروس رکس موزه های مختلف نیز دارای علائم گازگرفتگی از نوع همنوع خواری بودند.

این تحقیقات اثبات کرد که تیرانوساروس رکس علاوه بر اینکه دایناسورهای کوچکتر سایر گونه های را می خورده بلکه از نمونه های گونه خود نیز تغذیه می کرده است.

تاکنون تنها یک گونه دایناسور به نام Majungatholus به عنوان یک گونه همنوع خوار شناخته شده بود.