فیزیکدانان دانشگاه منچستر طی مطالعاتی می‌خواهند پی‌‌ببرند که زنبورهای عسل، چگونه مکانی را برای زندگی انتخاب می‌کنند. این پژوهشگران با استفاده از روش‌‌های فیزیک آماری به حل مدل‌های رایانه‌ای که پیش از این، محققان دیگر به آن پرداخته بودند، اقدام کردند.

این مدل‌های رایانه‌ای نشان می‌‌دهد چگونه گروهی از زنبورهای عسل به صورت اشتراکی و دسته‌جمعی در ارتباط با انتخاب مکان جدید تصمیم‌گیری می‌کنند و از بین مکان‌های موجود، بهترین جا را برای سکونت انتخاب می‌کنند.

پیش از این، در کنفرانس برگزار شده اوایل سال 2009 محققان براساس مدل‌های رایانه‌ای، استعداد شگرف و چشمگیر زنبورهای عسل در انتخاب بهترین مکان برای سکونت را که ناشی از فعل و انفعال پیچیده انفرادی و در نهایت تصمیم‌گیری جمعی است تشریح کرده بودند.

اکنون با تشریح ریاضی این مدل‌ها انجام شده از طریق فیزیک آماری، زیست‌شناسان قادر به تصحیح و بسط این نتایج هستند تا شاید تصویر واقعی‌تری از رفتارهای اجتماعی زنبور عسل ترسیم کنند و به حقایق بیشتری درباره این موجود دست یابند.

این روش تحقیق حوزه‌ای نسبتا جدیدی از تحقیقات در علوم پیچیده است که حدود 15 سال از آغاز آن می‌گذرد.

حوزه کاربردهای فیزیک نظری در اجتماعات مدرن، همیشه واضح و آشکار نبوده است، اما فیزیکدانان سعی در توضیح و درک رفتار عوامل بسیار کوچک مانند ملکول‌ها و اتم‌ها و در نتیجه ایجاد یک خروجی مشترک بوده‌اند که با استفاده از الگوی جدید به دست آمده، ممکن خواهد بود.

علوم مرکب براساس این نوع دانش و فهم، استوار بوده و کاربرد آن برای مدل‌های اقتصادی، مطالعه بازارهای مالی، مدیریت ترافیک و پدیده‌های اجتماعی مانند اختلالات جمعیتی و انتشار شایعات و تصمیمات در جوامع انسانی موفقیت‌آمیز بوده است؛ همان‌طور که در زمینه تصمیم‌گیری جمعی و آموزش، کاربرد موفقی داشته است. شبیه‌سازی به وسیله فیزیک آماری همچنین می‌تواند در ساخت مدل‌های بهتر زیست‌شناسی، فهم چگونگی انتشار امراض و عوامل کنترل فشارخون به کار آید.

این تحقیق نتیجه تعامل متقابل فیزیکدانان با دانشمندان علوم اجتماعی بوده است.

استقلال و وابستگی در انتخاب جا از سوی زنبورهای عسل، مدل‌های مبتنی بر عامل، روش‌های تحلیلی و شکل‌گیری الگو آخرین موضوعاتی است که بتازگی در مجله زیست‌شناسی نظری به چاپ رسیده است.

مترجم: آتنا حسن‌آبادی
منبع : Physorg