در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای که منجر به توقف خودرو در کنار اتوبان یا بزرگراه شود، راننده باید خیلی سریع و با استفاده از وسایل مختلفی که بهتر است علائم هشداردهنده باشد رانندگانی را که با سرعت به خودروی آنها نزدیک می‌شوند مطلع سازد.

 این مثلث هشداردهنده طوری ساخته شده است که در چندین‌متر عقب‌تر از محل نصب‌شده‌اش می‌تواند تصویر لیزری چندین برابری از خود در هوا ترسیم کرده تا حتی رانندگانی که فاصله زیادی نیز با خودروی متوقف شده دارند مسیر حرکتی خود را تغییر دهند.